Горещи новини

Окончателно! ВАС установи конфликт на интереси по отношение на кмета на Разлог

| 9:23

Върховният административен съд излезе с решение по дело образувано по касационна жалба на КПКОНПИ, против Решение № 952/01.06.2021 г., постановено по адм. д. № 134/2021 г. по описа на Административен съд – Благоевград, с което е отменено Решение № РС-429-20-122 от 21.12.2020г. на КПКОНПИ. С оспореното решение Административен съд – Благоевград е отменил, по жалба на К. Герчев, Решение № РС-429-20-122 от 21.12.2020г. на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Решението на Върховния административен съд можете да видите тук

Общинска избирателна комисия в Разлог е сезирана с писмо от КПКОНПИ, с което уведомява ОИК – Разлог, че с Решение 1023/03.02.2022г. по адм.д. №7755 по описа на ВАС, за 2021г., ВАС е отменил частично решение 952/01.06.2021г. на АС- Благоевград по адм.д. №134 по описа за 2021 г. и е потвърдил решение №РС-429-20- 122/21.12.2020г. на КПКОНПИ в частта му, в която са установени два конфликта на интереси по отношение на Красимир Герчев – Кмет на Община Разлог за мандати 2015- 2019г. и 2019-2023г., за извършени от него нарушения по чл.8, изр. първо от ЗПУКИ /отм/ и по чл.58, изр. Първо от ЗКОНПИ и е отхвърлил в тази част жалбата на Герчев.В Закона за местното самоуправление е местната администрация, чл. 42, ал. 1, т.11,  е посочено императивно, че „Пълномощията на кметовете се прекратяват предсрочно: при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.“ В чл. 42, ал. 4 е разписано, също императивно, че: „В тридневен срок от получаване на справката и документите, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 1, т. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 и 13, общинската избирателна комисия обявява прекратяване на пълномощията на кмета.“

ОИК – Разлог изчаква да получи заверени преписи от решенията на двете съдилища, за да се произнесе по същество.

Предистория:

На 13.07.2020г. по електронната поща на КПКОНПИ е постъпил сигнал с вх. № ЦУ01/С-429/13.07.2020г., съдържащ твърдения, че К. Герчев в качеството си на Кмет на Община Разлог е определил сам себе си със Заповед № РД-15-1075/16.12.2016 г. за ръководител на проект „Осъществяване на инвестиции за подобряване на образователната инфраструктура за цялостно подобряване на учебния процес в Професионална гимназия по механизация на селското стопанство, град Разлог“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. /ОПРР 2014-2020 г./ и впоследствие едновременно е отчитал и приемал изпълнената по проекта работа, за която е получил възнаграждение. Към сигнала са приложени Заповед №РД-15-1075/16.12.2016г., Приложения 11.46 – графици за отчитане часове положен труд и Приложения 11.48 – отчетни доклади. На 15.07.2020г. в КПКОНПИ е постъпил сигнал с вх.№ЦУ01/С-436/15.07.2020г. със същото съдържание и приложения. Двата сигнала са обединени с решение на КПКОНПИ от 29.07.2020г., като с решение от същата дата е образувано производство за установяване конфликт на интереси.
При инициираната по сигнала проверка е установено, че на 17.08.2016 г. К. Герчев е внесъл в Общински съвет – Разлог Доклад № 61.00-289/17.08.2016 г. относно кандидатстване на Община Разлог с проектно предложение „Осъществяване на инвестиции за подобряване на образователната инфраструктура за цялостно подобряване на учебния процес в Професионална гимназия по механизация на селското стопанство, град Разлог“ по процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа на професионалните училища в Република България“, Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020 г. На 08.09.2016 г. Общински съвет – Разлог е приел Решение № 208 по Протокол № 8, с което е дал съгласие за участие на Община Разлог с проектно предложение и е упълномощил кмета на общината да предприеме всички необходими действия във връзка с подготовката и кандидатстването с проектното предложение. В изпълнение на решението на Общински съвет – Разлог е сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 – процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа на професионалните училища в Република България с № от ИСУН – BG16RFOP001-3.002-0025-C01 (№ РД-02-37-294/09.12.2016 г.; №017/17.01.2017г.) между МРРБ, като Управляващ орган на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР) и Община Разлог, като Бенефициент. За общината Договорът е подписан от надлежно упълномощен от Герчев с пълномощно № 40 от 07.12.2016 г. заместник-кмет. Със Заповед № РД-15-1075/16.12.2016 г. К. Герчев, в качеството на кмет, е определил екипа за управление и изпълнение на проекта, като за „Ръководител на проекта“ е определил себе си. Съгласно Приложение №1 към заповедта, неразделна част от същата, част от преките задължения на Ръководителя на проекта са: да осъществява ръководство и контрол на дейността по управление на проекта, в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба, ДБФП и указанията на УО; да отговаря за отчитането пред УО на ОПРР на дейностите на всеки етап от реализирането на проекта; да отговаря за изготвянето на техническите доклади и исканията за плащане по проекта, да осъществява ръководство и контрол върху определянето на възнагражденията по проекта, съгласно предвиденото в рамките на проекта и др. Съгласно т.I.1.14. от приложението ръководителят на проекта отчита своята работа пред кмета на общината ежемесечно чрез представяне на доклад. Като Ръководител на проекта Герчев е подал декларация – Приложение към Договора на 16.12.2016 г., с която е декларирал че не се намира в ситуация на конфликт на интереси по смисъла на чл.57, §2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012. В хода на изпълнение на проекта са изготвени необходимите справки – Приложение 11.46 – График за отчитане на часове положен труд и Приложение 11.48 – отчетни доклади за периода 01.12.2016 г. до 31.01.2019 г., като същите са изготвени от Герчев като ръководител на проекта и проверени от същия като кмет на Община Разлог. Справките и отчетните доклади са от следните дати: 30.12.2016г., 31.01.2017г.; 28.02.2017г.; 31.03.2017г.; 28.04.2017г.; 31.05.2017г.; 30.06.2017г.; 31.07.2017г.; 31.08.2017г.; 29.09.2017г.; 31.10.2017г.; 30.11.2017г.; 29.12.2017г.; 31.01.2018г.; 28.02.2018г.; 30.03.2018г.; 30.04.2018г.; 31.05.2018г.; 29.06.2018г.; 31.07.2018г.; 31.08.2018г.; 28.09.2018г.; 31.10.2018г.; 30.11.2018г.; 31.12.2018г. и 31.01.2019г. За периода от 01.12.2016г. до 31.01.2019г. като „Ръководител на проект“ по Договора, Герчев е получил общо възнаграждение в размер на 7 984, 60 лева. Страните са подписали Анекс № 1 към административния договор с номер в ИСУН – BG16RFOP001-3.002-0025-C02, № РД-02-37-294(1)/30.04.2019 г., с който са извършени промени в т.2.1. и т.2.2 в чл.2 от основния договор, според които сумата на проектното предложение е редуцирана от 1 297 650,04 лева на 1 259 148, 45 лева. За Община Разлог анексът е подписан от К. Герчев в качеството му на кмет на 24.04.2019 г. Сумата, покриваща разходите за персонал, не е променена.

Въз основа на фактическите установявания, КПКОНПИ е приела, че като е внесъл в Общински съвет – Разлог Доклад № 61.00-289/17.08.2016 г. и като е издал Заповед № РД-15-1075/16.12.2016 г., като кмет на Община Разлог и лице, заемало публична длъжност по чл. 3, т.8 от ЗПУКИ (отм.), Герчев е упражнил свои правомощия по служба. По отношение на тези действия, обаче, Комисията е приела, че дори да се приеме, че с тях Герчев е извършил нарушение по Глава Втора от ЗПУКИ (отм.), то същите не се обхващат от производството, тъй като същото е образувано на 29.07.2020 г., тоест повече от 7 месеца след изтичане на тригодишния срок по чл.73 от ЗПКОНПИ (изтекъл на 16.12.2019 г. – по-късната от двете дати). Във връзка с подписания Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Комисията е приела, че не е налице нарушение, тъй като същият е подписан за Община Разлог от упълномощен заместник-кмет, но дори и да бе подписан от Герчев, то отново срокът по чл.73 от ЗПКОНПИ се явява изтекъл преди датата на образуване на производството по сигнала.

Комисията е приела, че като е проверил и приел изготвените графици за отчитане на часовете положен труд и отчетните доклади, като кмет на община Разлог и лице, заемало публична длъжност, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 8 от ЗПУКИ (отм.), респективно лице, заемащо висша публична длъжност по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 32 от ЗПКОНПИ, Герчев е упражнил свои правомощия по служба. КПКОНПИ е приела още, че по своята правна същност и с оглед обективирания в тях резултат, проверените и приети от Герчев в качеството му на кмет справки имат характер на „акт“ по смисъла на чл. 8 от ЗПУКИ (отм.), съответно по чл. 58 от ЗПКОНПИ.
Предвид факта, че част от справките са изготвени и подписани в период, предхождащ с повече от три години образуването на производството по сигнала (на 29.07.2020 г.), Комисията е приела, че тези от тях, издадени в периода от 01.12.2016 г. до 28.07.2017 г. включително, не попадат в обхвата на образуваното производство, на основание чл.73 от ЗПКОНПИ.

По отношение на останалата част от изготвените и проверени от Герчев справки – Приложение 11.46 – графици за отчитане на часовете положен труд за периода от 29.07.2017 г. до 23.01.2018 г., удостоверени с подписа му на 31.07.2017 г.; 31.08.2017 г.; 29.09.2017 г.; 31.10.2017 г.; 30.11.2017 г. и 29.12.2017 г.; както и по отношение на Отчетните доклади за периода от 29.07.2017 г. до 23.01.2018 г. – Приложение 11.48 изготвени и подписани на 31.07.2017 г.; 31.08.2017 г.; 29.09.2017 г.; 31.10.2017 г.; 30.11.2017 г. и на 29.12.2017 г., Комисията е приела, че като кмет на Община Разлог и лице, заемало публична длъжност, Герчев е упражнил правомощия по служба в свой частен интерес, с което е нарушил чл. 8, изречение първо от ЗПУКИ (отм.) – участвал е в подготовката и приемането на актове в свой частен интерес при изпълнение на правомощията или задълженията си по служба.
На основание чл. 72, ал.5 от ЗПКОНПИ е изготвена покана с изх. № ЦУ01/15561/01.09.2020г., до К. Герчев, в качеството му на кмет на Община Разлог и лице, заемащо висша публична длъжност по чл.6, ал.1, т.32 от ЗПКОНПИ, за изслушване пред Комисията на 30.09.2020г. от 11.00 часа. По делото не са представени доказателства за връчване на поканата. С Решение от 30.09.2020г. на КПКОНПИ срокът за приключване на производството е продължен с 30 дни – до 29.10.2020г., включително.

С покана изх. № № ЦУ01/17660 от 02.10.2020 г. (връчена на 05.10.2020г.), на основание чл. 72, ал.5 от ЗПКОНПИ К. Герчев, в качеството му на кмет на Община Разлог и лице, заемащо висша публична длъжност по чл.6, ал.1, т.32 от ЗПКОНПИ, е поканен за изслушване пред Комисията на 21.10.2020г. от 10.30 часа. На 21.10.2020г. се е явил лично и с адв. Христова пред Комисията, като на същия е предоставена възможност лично и чрез упълномощения адвокат да изрази съображения във връзка с изнесеното в сигнала, както и да представи допълнителни доказателства в 7-дневен срок. На същия ден е представил и писмено становище, вх. №ЦУ01-18869/21.10.2020 г. с приложени към същото доказателства. С молба с вх. №ЦУ01/19218 от 26.10.2020 г., Герчев е предоставил на КПКОНПИ Договор за дарение от 19.03.2020 г. и Договор за дарение от 31.03.2020 г. Въз основа на горното, на 21.12.2020г. е проведено заседание на КПКОНПИ, на което е прието процесното решение.

За да постанови решението си и да отмени Решение № РС-429-20-122/ 21.12.2020 г. на КПКОНПИ, първоинстанционният административен съд е приел, че при постановяване на решението са допуснати нарушения във връзка с индивидуализиране на деянията, квалифицирани като конфликт на интереси по чл.8, изр. 1 от ЗПУКИ (отм.) и по чл. 58, изр. 1 от ЗПКОНПИ. Според съда, от постановеното решение не става ясно дали органът е приел проверяването и подписването на всяка една от справките-приложение като едно нарушение или като отделни такива. При тази неяснота, относно това дали се касае за отделни деяния, представляващи самостоятелни нарушения, осъществени в случая чрез действие, или за едно нарушение продължило за определен период от време, неясно остава защо с решението са наложени две административни наказания – по чл.35, ал.1 от ЗПУКИ (отм.) и по чл.171, ал.1 от ЗПКОНПИ. Според съда решението не е мотивирано с извършването продължавано нарушение – две или повече деяния, които да осъществяват съставите на едно или няколко нарушения, но са осъществени при една и съща обстановка, и всяко следващо е продължение на предходното. Първата инстанция счита, че в процесния случай са смесени институти от наказателното и административното право, като необосновано КПКОНПИ е установила с решението си конфликт на интереси от една страна за няколко нарушения, извършени на посочените в решението дати, а от друга – за две нарушения, извършени в определени периоди от време. Приетото от Комисията съдът намира за съществено процесуално нарушение отразяващо се на правото на защита на наказаното лице, което препятства съдебната проверка и е основание за отмяна на обжалваното решение в тази му част. АС-Благоевград е приел, че по своята правна същност, проверените и приети от Герчев в качеството му на кмет справки нямат самостоятелен характер и не могат да бъдат квалифицирани като „актове“ по смисъла на чл. 8 от ЗПУКИ (отм.), съответно по чл. 58 от ЗПКОНПИ, като такава според съда е Заповед № РД-15-1075/ 16.12.2016 г., но по отношение на същата, както правилно е приел и административният орган, е изтекла тригодишната давност по чл.73 от ЗПКОНПИ. По тези съображения, съдът приема, че неправилно с оспореното решение е ангажирана отговорността на К. за нарушение на разпоредбата на чл. 8 от ЗПУКИ (отм.), съответно на чл. 58 от ЗПКОНПИ, във връзка с проверка и подписване на справки-Приложения 11.46 и 11.48. Според съда не може да се приеме, че Герчев е подписал Анекс №1 към административния договор в свой частен интерес по смисъла на чл. 53 от ЗПКОНПИ. Посочено е, че по своето съдържание анекса не притежава характеристиките на акт в частен интерес, тъй като от сключването му не произтичат никакви конкретни материални облаги за оспорващия. Не е реализирана и посочената в решението нематериална облага по смисъла на чл. 54 от ЗПКОНПИ, изразяваща се в помощ и подкрепа. Възможното получаване на доход не представлява нематериална облага, тъй като доходите в пари имат материален характер и тезата на административния орган, че в случая се касае за помощ и подкрепа не може да бъде споделена. По изложените съображения, след като не е налице установения с решението конфликт на интереси, то липсва основание за налагане на глоби по чл. 171, ал. 1 от ЗПКОНПИ и за прилагане на санкционните последици на чл. 81, ал. 1 от ЗПКОНПИ, предвиждащ, че възнаграждението получено от правоотношението или деянието, породило конфликт на интереси, за периода, през който конфликтът на интереси е бил укрит, се отнема в полза на държавата или общината.

Резултатът:

При така установената фактическа обстановка Върховният административен съд:

ОТХВЪРЛЯ подадената от К. Герчев от гр. Разлог жалба против Решение № РС-429-20-122 от 21.12.2020г. на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, в частта, с която е установен конфликт на интереси по отношение на К. Герчев, кмет на Община Разлог и лице, заемало публична длъжност, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 8 от ЗПУКИ (отм.), респективно лице, заемащо висша публична длъжност, по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 32 от ЗПКОНПИ, за това, че на дати: 31.07.2017 г.; 31.08.2017 г.; 29.09.2017 г.; 31.10.2017 г.; 30.11.2017 г. и 29.12.2017 г., е проверил и подписал справки – Приложение 11.46 – графици за отчитане на часовете положен труд за периода от 29.07.2017 г. до 29.12.2017 г. и Приложение 11.48 – отчетни доклади за периода от 29.07.2017 г. до 29.12.2017 г., в свой частен интерес – чл. 8, изречение първо от ЗПУКИ (отм.) и на основание чл. 35, ал. 1 от ЗПУКИ (отм.) е наложена глоба в размер на 5000 (пет хиляди) лева на К. Герчев от гр. Разлог, за осъществен от него конфликт на интереси по чл. 2 от ЗПУКИ (отм.) за нарушение на разпоредбата на чл. 8, изречение първо от ЗПУКИ (отм.), извършено в качеството му на кмет на Община Разлог и лице, заемало публична длъжност, по смисъла на чл. 3, т. 8 от ЗПУКИ (отм.),
ОТХВЪРЛЯ подадената от К. Герчев от гр. Разлог жалба против Решение № РС-429-20-122 от 21.12.2020г. на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, в частта, с която е установен конфликт на интереси по отношение на К. Герчев, кмет на Община Разлог и лице, заемащо висша публична длъжност, по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 32 от ЗПКОНПИ, за това, че на дати: 31.01.2018 г.; 28.02.2018 г.; 30.03.2018 г.; 30.04.2018 г.; 31.05.2018 г.; 29.06.2018 г.; 31.07.2018 г.; 31.08.2018 г.; 28.09.2018 г.; 31.10.2018 г.; 30.11.2018 г.; 31.12.2018 г. и на 31.01.2019 г., е проверил и подписал справки – Приложение 11.46 – графици за отчитане на часовете положен труд за периода от 23.01.2018 г. до 31.01.2019 г. и Приложение 11.48 – отчетни доклади за периода от 01.01.2018 г. до 31.01.2019 г., в свой частен интерес – нарушение на чл. 58, изречение първо от ЗПКОНПИ и на основание чл. 171, ал. 1 от ЗПКОНПИ е наложена глоба в размер на 5000 (пет хиляди) лева на К. Герчев, за осъществен от него конфликт на интереси по чл. 52 от ЗПКОНПИ за нарушение на разпоредбата на чл. 58, изречение първо от ЗПКОНПИ, извършено в качеството му на кмет на Община Разлог и лице, заемащо висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 32 от ЗПКОНПИ.
ОТХВЪРЛЯ подадената от К. Герчев от гр. Разлог жалба против Решение № РС-429-20-122 от 21.12.2020г. на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, в частта, с която е отнета в полза на Общината сума в размер на 2494, 15 /две хиляди четиристотин деветдесет и четири и 0,15/ лева, представляваща полученото от К. Герчев нетно дневно възнаграждение, след приспадане на данъци, за дати: 31.07.2017 г.; на 31.08.2017 г.; на 29.09.2017 г.; на 31.10.2017 г.; на 30.11.2017 г. и на 29.12.2017 г.; 31.01.2018 г.; на 28.02.2018 г.; на 30.03.2018 г.; на 30.04.2018 г.; на 31.05.2018 г.; на 29.06.2018 г.; на 31.07.2018 г.; на 31.08.2018 г.; на 28.09.2018 г.; на 31.10.2018 г.; на 30.11.2018 г.; на 31.12.2018 г. и на 31.01.2019 г. – получено от деянията, породили конфликт на интереси, на основание чл. 81, ал. 1 от ЗПКОНПИ, във вр. с 33, ал. 2 от ЗПУКИ (отм.) и е отнета в полза на Държавата сума в размер на 5087,68 /пет хиляди осемдесет и седем и 0,68/ лева, представляваща получената материална облага за периода от 29.07.2017 г. до 31.01.2019 г., на основание чл. 81, ал. 2 от ЗПКОНПИ.

Последвайте ни:

6 Comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Всички коментари, мнения и твърдения принадлежат на техните автори. Блогът не носи отговорност за преки или косвени вреди от тези коментари, мнения и твърдения.
МОНДИАЛ 2022 КАТАР
error: Content is protected !!