Горещи новини

Одобрени са промени в Законите за данъците върху доходите на физическите лица и местните данъци и такси

-15:26-Razloginfo.com

Със свое решение правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗИД на ЗДДФЛ). С него се усъвършенства данъчното законодателство и се улесняват данъчно задължените лица.Създава се уредба за въвеждането на нормативно признати разходи в размер на 10% при определянето на облагаемия доход от продажба или замяна на финансови активи и чуждестранна валута, както и изричното посочване на виртуалните валути като финансов актив. Целта е да се постигане по-голяма справедливост при определянето на облагаемия доход и на дължимия данък, което ще стимулира физическите лица, придобили доходи от продажба или замяна на финансови активи, в т.ч. виртуални валути, да ги декларират.

Промените предвиждат към определението „трудови правоотношения” да се причисляват и правоотношения, които по своя характер представляват наемане на работна сила без да е сключен трудов договор. По този начин се очаква постигането на по-голяма данъчна прозрачност относно доходите, дължимите данъци и задължителните осигурителни вноски. Предлага се още всички предварително неопределени допълнителни парични плащания на заетите по трудово правоотношение да бъдат изрично включени към облагаемия доход от трудови правоотношения.

Със ЗИД на ЗДДФЛ се въвежда данъчно облекчение, чрез което физическите лица да могат да приспадат от общата си годишна данъчна основа 0,5 на сто от платения данък върху добавената стойност, но не повече от 100 лв. месечно, съгласно данните от фискални или системни бонове, регистрирани в Националната агенция за приходите.

С проекта се предлага и въвеждане на алтернативен данък върху дейността по събиране на диворастящи гъби и плодове, с изключение на такива от лечебните растения. По този начин ще се постигне предотвратяване на възможностите за неплащане на данъци и осигурителни вноски, както и изсветляване на сектора.

Предвидено е и освобождаване от облагане на доходите на физическите лица от продажба или замяна на движимо имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци в съответствие със Закона за управление на отпадъците. В тази връзка и като част от цялостна мярка за подобряване събираемостта на отпадъците чрез създаване на стимул те да бъдат предавани на регламентирани за това места, се предлага в Закона за управление на отпадъците да се увеличи прагът на касовите разплащания на сделките с метални отпадъци от 100 лева на 1 200 лева на година на физическо лице.

Разширява се обхватът за предоставяне на информация от платците на доходи, касаеща необлагаемите доходи, при издаване на документи за изплатен доход и удържан данък, както и при предоставяне на информацията на Националната агенция за приходите. Това е свързано главно с изплащането на доходи по игрални сметки на български физически лица от предприятия, лицензирани като организатори на хазартни игри по реда на Закона за хазарта, които не са установени на територията на страната. С промените се предлага тези чуждестранни оператори да имат задължението да подават информация за размера на изплатените парични и предметни печалби.

Одобрените промени са свързани и с премахване на противоречива данъчна практика, касаеща чуждестранните физически лица, която дефинира доходи от наем и/или ползване на недвижимо имущество като доходи от източник в страната.

Одобрени са изменения и допълнения в Закона за местните данъци и такси

Министерският съвет одобри със свое решение проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси.

Предвижда се освобождаване от данък върху недвижимите имоти на сгради, получили сертификати с клас на енергопотребление „А” и на тези, получили сертификати, удостоверяващи, че са постигнати техническите изисквания за „сграда с близко до нулево потребление на енергия” по смисъла на Закона за енергийната ефективност.

Размерът на данъка върху недвижимите имоти се планира да се диференцира по населени места, по зони в тях или по вид на имотите, в границите, определените в закона.

Предвидено е въвеждане на образци на заявления и документи, издавани от общините, за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения във връзка с местните данъци.

Актуализиране на базисната данъчна стойност за определяне на данъчната оценка на сгради на две години, както и ежегодно актуализиране на базисната данъчна стойност за определяне на данъчната оценка на земеделски земи, са сред одобрените изменения и допълнения.

С промените се предлага данъкът върху превозните средства по отношение на корабите да се определя от служител на общинската администрация въз основа на данни от регистъра на корабите, поддържан от Изпълнителна агенция „Морска администрация” чрез автоматизирано предоставяне на данните. Осигуряването на такава връзка ще бъде направено до 1 януари 2025 г.

Измененията и допълненията предвиждат уеднаквяване на максималния размер на оборота на данъчно задължените лица, осъществяващи патентна дейност, с прага за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, т.е. 100 000 лв.

Предлага се въвеждане на облагане с патентен данък за юридическите лица, в случаите когато оперират като заведения за хранене и развлечения.

В преходните и заключителни разпоредби на законопроекта е предложена промяна в Закона за корпоративното подоходно облагане, с която се намалява административната тежест и се предотвратяват случаите на избягване на данъчно облагане.

Източник: blagoevgrad.eu

Последвайте ни:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Всички коментари, мнения и твърдения принадлежат на техните автори. Блогът не носи отговорност за преки или косвени вреди от тези коментари, мнения и твърдения.

error: Content is protected !!