Горещи новини

Нови мерки срещу домашното насилие предвижда законопроект, одобрен от кабинета

| 18:00

Правителството прие промени в Закона за защита от домашно насилие, които предвиждат по-добра защита на пострадалите или лица в риск, както и упражняване на превантивно и възпиращо действие върху извършителя на насилието.Със законопроекта се разширява кръгът на лицата, пострадали от домашно насилие, които могат да търсят защита, като към извършителите се добавят: лица, на които са възложени грижи за детето или на които детето е поверено; роднини по права или по съребрена линия до четвърта степен, лицето, което е или е било във фактическо съпружеско съжителство; съпруг или бивш съпруг на родителя.

Увеличават се мерките за защита, сред които са: забрана на извършителя да осъществява контакт с пострадалия под каквато и да е форма; забрана за издаване на разрешение за придобиване, съхранение, носене и употреба на взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия или прекратяване на валидността на издадено разрешение за срок, определен от съда; задължаване на извършителя да посещава специализирани програми за преодоляване на агресията и справяне с гнева; насочване на пострадалите лица към специализирани услуги за защита, помощ и подкрепа или програми за възстановяване и др.

Улеснява се достъпът до правосъдие като се предвижда в срок до 24 часа държавните, общинските органи, лечебните заведения и юридическите лица да препратят молба, по искане на пострадалия, за образуване на производство по издаване на заповед за защита до съответния районен съд. Предвижда се това да е всеки районен съд по постоянния или настоящия адрес, районният съд по мястото на извършване на насилието или друг адрес, на който пострадалият пребивава, а не както до сега само районният съд по местоживеене на пострадалите.

Отпада административното наказание „глоба“ за извършителя при налагането на мерки за защита, тъй като „наказването на дееца по административнонаказателен ред прегражда възможността за същото деяние спрямо него да бъде ангажирана и наказателна отговорност“.

Предвижда се случаите на домашно насилие да бъдат входирани в национален регистър, в който достъп ще имат МВР, АСП, Агенцията за качеството на социалните услуги, ДАЗД и органите на съдебната власт.

Държавната политика по превенция и защита от домашното насилие ще се осъществява от Национален съвет, като постоянно действащ колективен орган.

Специализираните услуги – национална телефонна линия за помощ на лица, пострадали от домашно насилие или в риск, защитено жилище и др. ще се предоставят безвъзмездно на пострадалите от домашно насилие.

В законопроекта изрично е записано, че „мерките по закона не изключват гражданската, административно-наказателната и наказателната отговорност на извършителя“.

„Този законопроект е част от коалиционното споразумение. Входа на изготвянето му бе подкрепен от широк кръг неправителствени организации“, каза министър Йорданова.

Правителството прие и законопроект за изменения на Търговския закон. С него се ускорява процесът по несъстоятелност, намаляват се съдебните такси, повишава се ефективността по осребряването на имуществото, въвеждат се допълнителни мерки срещу недобросъвестно поведение на страните и се регламентира единен процес за разглеждане на молбите в рамките на едно и също производство.

Проектозаконът цели справедливо и бързо удовлетворяване на кредиторите и запазване на масата на несъстоятелността на длъжника.

Премахнат се пречките за ефективна стабилизация на жизнеспособни длъжници с финансови затруднения, като се свежда до минимум загубата на работни места и се запазват ползите от дейността им за обществото и икономиката.

Създава се и възможност за предприемачите да се възползват ефективно от втори шанс, чрез опрощаване на задължения, след като дейността им е била прекратена поради несъстоятелност и са останали неудовлетворени вземания на кредитори.

„Измененията и допълненията в Търговския закон, които предвиждат усъвършенстване на производството по несъстоятелност и стабилизация, са в изпълнение и на една от важните мерките в Плана за възстановяване и устойчивост“, заяви министърът на правосъдието Надежда Йорданова и допълни, че те трябва да станат действащо право още тази година.

Източник: Информационна агенция „КРОСС“

Последвайте ни:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Всички коментари, мнения и твърдения принадлежат на техните автори. Блогът не носи отговорност за преки или косвени вреди от тези коментари, мнения и твърдения.

error: Content is protected !!