Горещи новини

МОСВ изпрати в ЕК преработената Национална рамка за приоритетни действия до 2027 г. за Натура 2000

-13:48-Razloginfo.com

Министерството на околната среда и водите изпрати преработена версия на Националната рамка за приоритетни действия (НРПД) за Натура 2000 в България 2021-2027 г. на службите на Европейската комисия за съгласуване и одобрение.Стратегическа цел на НРПД 2021-2027 г. е да обърне процеса на загуба на биоразнообразие, като даде приоритет на мерките за опазване на целеви видове и природни местообитания по Директивата за птиците и Директивата за местообитанията на територията на мрежата „Натура 2000″. Това ще допринесе за прилагането на политиката и законодателството на ЕС не само в областта на двете природозащитни директиви, но и за изпълнението на Стратегията за биоразнообразие до 2030 г., както и на Европейския зелен пакт.

НРПД 2021-2027 г. включва общо 74 мерки за възстановяване и запазване на благоприятния природозащитен статус на естествените местообитания и видовете от интерес за България и Европейския съюз. Мерките са разработени от екип от учени от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към Българската академия на науките, юристи, икономисти, ГИС експерти, експерти за работа със заинтересованите страни.

В стратегическия документ са отразени коментари, бележки и препоръки, получени в хода на общественото обсъждане, а също и предложения и решения от тематичните работни групи на финансиращите я програми. Отделни мерки са преработени в диалог с управляващите органи на оперативните програми за постигане на заложените цели, например с Програмата за развитие на селските райони с оглед прецизно насочване на усилията за подобряване състоянието на тревните типове природни местообитания чрез пашуване и за подпомагане на популацията на червеногушата гъска.

Финансирането на мерките ще се осигурява от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския фонд за регионално развитие, Европейския фонд за морско дело и рибарство, Механизма за възстановяване и устойчивост и националния бюджет. Определените приоритетни потребности от финансиране за периода 2021-2027 г. са в размер на 716 352 240 евро.

Финалната версия на НРПД 2021-2027 г. ще бъде публикувана след нейното одобрение от Европейската комисия.

Източник: Информационна агенция „КРОСС“

Последвайте ни:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Всички коментари, мнения и твърдения принадлежат на техните автори. Блогът не носи отговорност за преки или косвени вреди от тези коментари, мнения и твърдения.

error: Content is protected !!