Горещи новини

МОСВ: Започва разработването на специфични цели за още 22 защитени зони от „Натура 2000″

-15:11-Razloginfo.com

Министърът на околната среда и водите подписа споразумение с Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българска академия на науките за разработване на специфични и подробни природозащитни цели на ниво защитена зона за 22 защитени зони от мрежата „Натура 2000″.Разработването на специфични и подробни природозащитни цели е в изпълнение на насоките на Европейската комисия за постигане на пълно съответствие с изискванията на Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и на Директива 2009/147/ЕО относно опазването на дивите птици и са разработени конкретно за всяка защитена зона.

Целите на опазване на ниво защитена зона представляват набор от конкретни цели, които трябва да бъдат изпълнени в дадена зона, за да се гарантира, от една страна, дългосрочното опазване на типовете природни местообитания и видовете в зоната, а от друга – че тя допринася по най-добрия възможен начин за постигане или поддържане на благоприятното състояние на съответния тип природно местообитание и вид в биогеографския регион и страната.

С подписаното днес споразумение общият брой на зоните, за които е възложено разработването на специфични и подробни природозащитни цели, нараства на 86. Към момента са в процес на приемане разработени специфични цели за 43 защитени зони, като съдържанието на две от тях е консултирано от международни експерти, ангажирани от службите на ЕК. Разработването на специфичните и подробни цели на опазване за всички останали защитени зони е предвидено да бъде направено в рамките на проектно предложение, включено в проекта на Плана за възстановяване и устойчивост.

Специфичните и подробни цели са основата за по-прецизно определяне на мерките за опазване и трябва да се основават на научни познания и качествена информация за състоянието на съответната зона, видовете и природните местообитания, предмет на опазване в нея, както и за основните въздействия и заплахи, които могат да им повлияят.

Източник: Информационна агенция „КРОСС“

Последвайте ни:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Всички коментари, мнения и твърдения принадлежат на техните автори. Блогът не носи отговорност за преки или косвени вреди от тези коментари, мнения и твърдения.

error: Content is protected !!