Горещи новини

КФН ще проведе изпити за признаване на правоспособност на отговорен актюер

| 10:52

Комисията за финансов надзор уведомява всички заинтересовани лица, че е взето решение за провеждане на изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер съгласно Наредба № 31 от 02.08.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит и за признаване на правоспособност на отговорен актюер, за признаване на правоспособност, придобита извън Република България, за формата на актюерската заверка, формата и съдържанието на актюерския доклад и на справките по Кодекса за застраховането, които отговорният актюер заверява, както и за формата и задължителното съдържание на годишния актюерски доклад по Кодекса за социално осигуряване (Наредба № 31).До изпита се допускат лица, които имат завършено висше образование с образователно-квалификационна степен не по-ниска от „бакалавър“.

Кандидатите, които имат желание да се явят на изпита, могат да подадат заявление по образец в срок до 20.06.2022 г. (включително).

Заявленията могат да бъдат подадени по електронен път, на електронна поща delovodstvo@fsc.bg. В този случай заявлението и приложените към него документи е необходимо да бъдат подписани с квалифициран електронен подпис от заявителя. Също така заявленията могат да се подават лично от кандидата или чрез пълномощник в деловодството на КФН, или по пощата на адрес: 1000 София, ул. „Будапеща“ № 16.

Образецът на заявлението е публикуван на интернет страницата на Комисията за финансов надзор – http://www.fsc.bg в раздел „Поднадзорни лица”, рубрика „Изпити за правоспособност”, „Изпити за актюери”, „м. октомври 2022 г.“.

Датите, на които ще се проведе изпита, са както следва:

1.1. Базов модул – „Актюерски принципи и практики в застраховането, пенсионното осигуряване и инвестициите“ – 01.10.2022 г. (събота);

1.2. Модул „Животозастраховане“ – 08.10.2022 г. (събота);

1.3. Модул „Рискови модели и Общо застраховане“ – 15.10.2022 г. (събота);

1.4. Модул „Пенсионно осигуряване“ – 22.10.2022 г. (събота).

Тематичните обхвати на отделните модули на изпита за признаване на правоспособност на отговорен актюер са оповестени на интернет страница на Комисията за финансов надзор, в раздел „Поднадзорни лица”, рубрика „Изпити за правоспособност”, „Изпити за актюери”, „м. октомври 2022 г.“.

За явяване на изпит кандидатите заплащат такса в размер на 450 лв. за всеки модул съгласно Тарифата за таксите, събирани от Комисията за финансов надзор, приложение към чл. 27, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор.

Източник: Информационна агенция „КРОСС“

Последвайте ни:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Всички коментари, мнения и твърдения принадлежат на техните автори. Блогът не носи отговорност за преки или косвени вреди от тези коментари, мнения и твърдения.

error: Content is protected !!