Горещи новини

КПКОНПИ образувала производства за близо 1,5 млрд. лв. в последните 2 години

-17:31-Razloginfo.com

Годишният доклад за дейността на КПКОНПИ през 2021 г. е внесен в Народното събрание. Докладът е предоставен на президента на Републиката, както и на Министерския съвет.През 2021 г. са проведени общо 50 заседания на Комисията и са приети 8 187 решения:

Превенция на корупцията

През годината е извършено съгласуване на 51 законопроекта, изготвени от органи на изпълнителната власт. В 4 от постъпилите законопроекти е установен корупционен риск и са направени предложения за редакция на текстовете. Изцяло възприети са антикорупционните предложения на Комисията в законопроекта за изменение на Данъчно – осигурителния процесуален кодекс. Макар че предложението на КПКОНПИ до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за отпадане на т.нар. „екостикери“ да не бе възприето от вносителя, то намери широк обществен отзвук и подкрепа.

Публичен регистър

10867 е общият брой на лицата, определени от ЗПКОНПИ като заемащи висши публични длъжности. За цялата 2021 г. от тях са приети и обработени 12 430 декларации за имущество и интереси, при 6303 през 2020 г. 883 лица не са подали такива декларации или са ги подали със закъснение, извън установените от закона срокове. Съставени са 679 акта за установяване на административни нарушения и 59 доклада за установени несъответствия.

Конфликт на интереси

За периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. е извършена проверка по общо 255 сигнала от физически лица, от представители на централната и местната власт, от органи на съдебната власт, както и самосезиране от средствата за масова информация. Приети са 104 решения по същество, от които 22 за установяване на конфликт на интереси и 82, с които такъв конфликт не се установява. Наложени глоби в общ размер на 804 540 лв., с 193 674 лв. повече от наложените санкции за 2020 г. и с 601 002 лв. повече в сравнение с 2019 г. С окончателен акт на Върховния административен съд са потвърдени общо 16 решения на Комисията, с които е установен конфликт на интереси.

Противодействие на корупцията

През 2021 г. са постъпили общо 618 прокурорски проверки, по които са извършвани и се извършват оперативно-издирвателни и справочни мероприятия, включително снемане на обяснения на лица и изискване на документи. По 507 преписки (включително и такива от 2020 г.) работата е приключена и резултатите са докладвани на органите на съответните прокурори. По 97 случая е установено наличие на данни за извършени престъпления.

Извършени са над 800 мероприятия на територията на различни общини, с цел разкриване и документиране на корупционни престъпления – Община Годеч, Община Петрич, Община Свиленград, Община Монтана, Община Сандански, Община Доспат, Община Стара Загора, Община Враца, Община Варна, Община Луковит, Община Лом, Община Хаджидимово, Район Красно село при Столична община, Район Северен при Община Пловдив. Такива действия са извършени и в Министерството на здравеопазването, Държавната консолидационна компания, Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград към Министерството на околната среда и водите и др. През 2021 г. в дирекция „Противодействие на корупцията” са получени по компетентност 877 сигнала, по които са извършени конкретни действия и проверки.

Отнемане на незаконно придобито имущество

За периода от 2019 г. до 2021 г. КПКОНПИ е приела общо 666 решения за образуване на производство за отнемане на незаконно придобито имущество, с цена на исковете в размер на 1 460 174 464,77 лв., с предложено за обезпечение имущество в размер на 912 476 054,80 лв. и със стойност на допуснатото за обезпечение имущество в размер на 911 329 855,78 лв. Към 31 декември 2021 г. в Комисията има 5876 активни проверки за незаконно имущество, като са образувани 836 граждански дела с такъв предмет пред съдилищата в страната, с обща цена на исковете 3 887 170 139, 55 лева. 25,72 % от делата са срещу лица, обвинени за ръководене или участие в организирани престъпни групи, а 21,05% – срещу обвиняеми за данъчни престъпления.

Управление на обезпеченото имущество

През 2021 г. КПКОНПИ е назначена за пазач на 18 кг. златни накити на стойност 790 586,05 лв. На Комисията са предадени за съхранение ценни книжа на стойност 1 396 800,00 лв., а общата стойност на вложените за съхранение парични средства по специални банкови сметки е в размер на 1 933 335,02 лв. Стойността на приетите за съхранение моторни превозни средства е 449 100,00 лв., а общата стойност на имуществото, върху което са наложени обезпечителни мерки, е в размер на 45 268 220,06 лв. На Междуведомствения съвет към Министерство на финансите са изпратени влезли в сила съдебни актове след уважени искове на КПКОНПИ, според които в полза на държавата са отнети 65 недвижими имота, 197 моторни превозни средства, дялове и акции от търговски дружества, налични парични средства и други вещи.

Международното сътрудничество

Извършени общо 313 проверки на имущество чрез каналите за обмен на информация с международни партньори.

На 16.12.2021 г. e подписано Споразумение за сътрудничество между Европейската прокуратура и КПКОНПИ.

Източник: fakti.bg

Последвайте ни:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Всички коментари, мнения и твърдения принадлежат на техните автори. Блогът не носи отговорност за преки или косвени вреди от тези коментари, мнения и твърдения.

error: Content is protected !!