Горещи новини

Кой печели? Голяма промяна с пенсии и заплати в евро

-18:16-Razloginfo.com

Как ще стане превалутирането от левовете в евро след приемането на България в еврозоната? Това става ясно от законопроект на финансовото министерство за въвеждане на единната валута, пуснат за обществено обсъждане. В него са описани най-подробно всички действия, свързани с парите ни, които трябва да се направят след като страната ни получи одобрение от Брюксел и Франкфурт.Работодателите ще трябва да започнат да изплащат заплатите в евро веднага след датата на въвеждането му. Възнагражденията, записани в трудовите договори, следва да бъдат превалутирани в полза на служителя до най-близкия евроцент, като в този случай няма да се спазва математическото правило. Ако знакът, който следва последния знак, до който се прави закръгляването, е по-голям от 0, трябва да се добави една единица към последния знак. Или да бъде определена нова сума, която не е по-ниска от тази в лева.

По същия начин – в полза на получателя, ще се закръглят пенсиите и социалните помощи, пише още в документа.

В проектозакона няма посочено число на курса, по който ще се разменят левовете за евро. Но се уточнява, че „официалният валутен курс на лева към еврото е неотменимо фиксираният валутен курс, който се поддържа вече четвърт век“. Този курс е 1.95583 лева за едно евро. Превалутирането от левове в евро ще се извършва, като числовата стойност в левове се раздели на пълната числова стойност на официалния валутен курс, изразен с шест цифри, с всичките пет знака след десетичната запетая. Получената сума ще се закръглява до втория знак след десетичната запетая. Така например при превалутиране на 1000 лв., ще получим 511.29 евро.

За заплати, пенсии, обезщетения, парични и социални помощи обаче са предвидени изключения от математическо правило: „сумите ще се закръгляват до най-близкия евроцент, като ако третият знак след десетичната запетая е по-голям от нула, вторият знак след десетичната запетая се увеличава с една единица“. Тоест, ако 1000 лева в банковата сметка стават 511.29 евро, то 1000 лв. заплата или пенсия, изплащана от НОИ, ще станат 511.30 евро.

От датата на влизане в еврозоната всички банки и други доставчици на платежни услуги еднократно превалутират всички левови салда по сметки на своите клиенти в евро без такси и комисиони.

Правилото ще важи при превалутирането на сметки в кредитни институции и други доставчици на платежни услуги, дългови ценни книжа, безналични финансови инструменти, държавни ценни книжа, държавни и държавногарантирани заеми, публични задължения, ценни книжа на приносител.

След като всички сметки в банките ще бъдат превалутирани автоматично и безплатно по официалния валутен курс, още същия ден титулярите ще могат да теглят само евро.

Цени в две валути

Предвиденият преходен период, в който за разплащане ще могат да се ползват и левове, и евро, е само един месец. След изтичането му левът вече няма да бъде законно платежно средство. През този период търговците ще са задължени да връщат ресто в евро.

Периодът, в който цените ще бъдат посочени едновременно и в евро, и в лева, ще започне един месец след датата на влизане в сила на Решението за приемането на еврото и ще приключи 12 месеца след въвеждане на еврото в България. Двете цени трябва да се изписват ясно, четливо, недвусмислено и лесно разбираемо, с еднакъв размер на шрифта, по начин, който не въвежда потребителите в заблуждение. Те трябва да са поставени заедно. През този период търговците ще са длъжни да издават касови бележки и фактури и в лева, и в евро. Двойно обозначаване на цените за такси и комисиони ще има и в банки, пенсионни дружества, застрахователи, финансови посредници. В този период ще получаваме информация в двете валути по всички открити до датата на въвеждане на еврото левови сметки, за остатъчната наличност при теглене от банкомат, за остатъка по кредити, за начислените лихви по депозити в левове, открити до датата на въвеждане на еврото и т.н.

Обменяме до 1000 лв. на ден в пощите

БНБ ще трябва да предостави достатъчно еврови банкноти и монети на търговските банки, които пък ще имат грижата да предоставят „стартови комплекти“ на търговците и на пощите. Те ще се купуват по официалния курс на лева спрямо еврото. Всички банкомати ще са заредени само с евро.

БНБ ще обменя безплатно, в неограничено количество и без ограничение във времето банкноти и монети от левове в евро по официалния валутен курс. В търговските банки обаче обмяната без такси и комисиони е само 6 месеца. Те ще обменят банкноти и монети до 30 000 лева без предварителна заявка. В „Български пощи“ без уведомление ще се сменят до 1000 лв. на ден. За суми от хиляда до 10 хил. лв. ще се изисква предварително подадена заявка от 3 до 5 работни дни.

След първите шест месеца банките и пощите имат право да въведат такси за тази услуга, но ще са длъжни да обменят левове и стотинки още шест месеца.

Лихви по кредити и депозити

Към датата на въвеждане на еврото размерът на лихвения процент по банковите влогове не трябва да е по-нисък от размера на лихвения процент преди тази дата. Същото ще важи и за кредитите. Банките обаче ще трябва да променят референтните лихвени проценти, които ползват като база по левовите заеми, тъй като те обичайно са базирани на индекси и показатели, които ще изчезнат (например статистиката на БНБ по левови депозити). При договор за кредит с фиксиран лихвен процент той трябва да остане такъв, какъвто е бил договорен преди датата на въвеждане на еврото.

Важно за бизнеса

От датата на приемане на еврото Агенцията по вписванията ще превалутира служебно размера на вписания капитал на всички дружества. Вписаната номинална стойност на акциите автоматично се заменя със стойностите в евро и евроцентове. След това обаче търговските дружества ще са задължени да актуализират информацията в устава/дружествения договор за стойностите на капитал, акции и дружествени дялове в евро. Това те трябва да направят едновременно с подаване на първото следващо заявление за вписване, заличаване или обявяване в Търговския регистър, но не по-късно от 12 месеца след въвеждане на еврото в страната.

Дружествата ще имат задължение да актуализират вътрешните си документи, като отразят превалутирания размер на капитала в срок до 12 месеца от датата на въвеждане на еврото. Стойността на всеки отделен фирмен актив или пасив се преизчислява от левове в евро. Курсовите разлики, възникнали в резултат от преизчисляването, се отчитат като текущи счетоводни приходи и разходи и се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане. Всички възникнали разлики от преизчисляването на капитала се отчитат в собствения капитал. От датата на въвеждане на еврото текущото счетоводно документиране и отчитане се извършва в евро и годишните финансови отчети се съставят в хиляди евро, като данните за предходния отчетен период също трябва да се преизчислят в евро с цел съпоставимост.

В срок до три месеца от влизането в сила на този закон министърът на финансите ще трябва да промени Наредба Номер 18 (за фискалните устройства), като в нея посочва условията и начина за регистрирането и отчитането на продажбите и/или сторно операциите на стоки и услуги чрез издаване на фискален бон или друг документ. В нея трябва да са описани и условията и начинът на обявяване на крайната сума в издаваните касови бележки в периода на двойно обозначаване на цените на стоките и услугите. С наредбата ще се определят и сроковете, в които фирмите, производителите/вносителите на касови апарати и производители/разпространители на софтуер за управление на продажбите трябва да приведат дейността си в съответствие с изискванията.

Колко ще струва

Разходите, свързани с приемането на еврото в частния сектор, няма да се компенсират с публични средства. Т.е. всяка компания ще трябва да се погрижи да отговаря на изисквания на закона за своя сметка, пише standartnews.com.

Към проектозакона има и оценка на въздействието за разходите по смяна на валутата. За банките те са изчислени на общо 492 млн. лв. От тях 147 млн. лв. са за адаптиране на информационни и счетоводни системи, а 182 млн. лв. са разходи на БНБ. За пощите ще са нужни още 30 млн. лв. Инвестициите за промяна на системите на инвестиционните посредници са между 25 хил. и 30 хил. евро, за застрахователите – от 15 хил. лв. до 3.35 млн. лв. За пенсионните дружества сметката ще е общо над 2 млн. лв. Тъй като от превалутирането се очаква някои пенсионери да спечелят по една стотинка, това ще струва на бюджета още 304 хил. лв.

Източник: marica.bg

Последвайте ни:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Всички коментари, мнения и твърдения принадлежат на техните автори. Блогът не носи отговорност за преки или косвени вреди от тези коментари, мнения и твърдения.

error: Content is protected !!