Горещи новини

България е сред първите по складиране на боклук в ЕС

-14:56-Razloginfo.com

Отпадъците у нас все още не се оползотворяват достатъчно и не се прилагат дейности, които предвиждат последващото им третиране, което създава риск за нанасяне на вреди на екосистемите в природата и на човешкото здраве. Това показва одитът на Сметната палата, извършен между 1 януари 2017 г. до 31 декември 2019 г.Данните сочат, че през 2018 г. са оползотворени само 25% от предадените отпадъци за третиране, а са обезвредени 75%. През 2017 г. са оползотворени 28%, а са обезвредени 71%.

Констатирано е, че България все още е с едно от най-високите за ЕС равнища на депониране (складиране) на отпадъци – 70% през 2016 г. и 62% през 2017 г., спрямо средното равнище за ЕС – около 24%.

През 2017 г. в страната са образувани 3 млн. тона битови отпадъци, 185 000 тона опасни отпадъци и около 17 млн. тона неопасни отпадъци. През 2018 г. битовите отпадъци са около 2,9 млн. тона, опасните – 281 000 тона, а неопасните – 19 млн. тона.
От Сметната палата съобщават, че дейностите по третирането на отпадъците, включително от пластмаса, са насочени основно към образуваните отпадъци във фазата на излизането им от употреба и по-малко към действия за намаляване и предотвратяване на образуването им, а това намалява ефективността на провежданата политика.

Не е достигната националната цел от 40% за рециклиране на битовите отпадъци, заложена в законодателството. Има дори намаление на рециклирането на битови отпадъци с 3% през 2018 г. в сравнение с 2017 г. – до 31,5%.

Равнището на рециклирането на битови отпадъци у нас е значително по-ниско от средното за ЕС – 46%. Необходимо е усилията да са насочени към рециклиране, чрез което отпадъчните материали се преработват в продукти, материали или вещества за първоначалната им цел, посочва се в доклада.

През 2018 г. в страната са образувани 131 000 тона пластмасови отпадъци от опаковки, а през 2017 г. – 120 000 тона. Всички организации по оползотворяване превишават нормативно заложените цели за рециклиране на отпадъците от опаковки от пластмаса. Това е така, тъй като количеството на общо пуснатите на пазара опаковки от пластмаси на национално ниво е значително по-голямо от количеството на отпадъците от опаковки от пластмаси, които са декларирани от организациите по оползотворяване, поясняват от Сметната палата и допълват, че липсва нормативно изискване за регистрация на фирмите, които пускат на пазара опаковани стоки. От Министерството на околната среда и водите са предприети действия в тази посока, което е предпоставка за по-ефективен контрол и управление на отпадъците от пластмасови опаковки.

Докладът сочи, че случаите на незаконен внос на отпадъци, наличието на нерегламентирани сметища, сигналите за нерегламентирано изгаряне на отпадъци показват, че има пропуски и са нарушени взаимовръзките и координацията на действията на отговорните органи. Като резултат – не са предотвратени незаконните превози на отпадъци в т.ч. от пластмаса.

Приети са национални стратегически документи с цели и мерки до 2020 г. и Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г. Националното законодателство е хармонизирано с европейското законодателство до 2017 г., има закъснение обаче при транспониране на новите изисквания на европейските директиви относно отпадъците. Въпреки че е пропуснат срокът 5 юли 2020 г. за въвеждането им, благодарение на одита на Сметната палата процесът все пак приключва през март 2021 г.

Не е приета предвидената в Закона за управление на отпадъците наредба, отнасяща се до площадките за съхраняване или третиране, както и за изграждане и експлоатация на съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъци. Отпадъците от пластмаса не се разглеждат като самостоятелен поток, а като съпътстваща част от всеки специфичен поток отпадъци – битови, строителни, производствени или масово разпространени отпадъци, което създава риск от ефективни действия за третирането им.
Предприетите мерки за подобряване на разделното събиране на отпадъците, включително и от пластмаса, са насочени предимно за подпомагане на общинските администрации и ползвателите на обществени обекти при изпълнение на задължението им за разделно събиране. Необходими са активни действия за мотивиране на масово участие на гражданите и обществото в системите за разделното събиране на отпадъци, заявяват от Сметната палата.

Не е изградена напълно Национална информационна система за отпадъците.

Сметната палата е дала седем препоръки на министъра на околната среда и водите, които да се изпълнят до 30 юни 2022 г.

Източник: Информационна агенция „КРОСС“

Последвайте ни:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Всички коментари, мнения и твърдения принадлежат на техните автори. Блогът не носи отговорност за преки или косвени вреди от тези коментари, мнения и твърдения.

error: Content is protected !!